Humano urbana mreza

Edukacije psihosocioloskih terapeuta

Home
Presentation of HumanUrbanNet
TRANSACTIONAL ANALYSIS
PSYTRACE
Psychosocial ISSUE
EDUCATION
TRANSITION
ACTUALITY
LINKS
KNOWLEDGE
FACTS
Phenomena

 Srbija ,Beograd ; program za 2007/08. godinu

Human Urban Net , Humano urbana mreža

 je stručna i profesionalna  organizacija koja deluje na više nivoa :

 

a) istraživački, @&

b) edukativni 1@

c)  aplikativni , psihoterapija i savetovanje IT

 

@& A Monitoring i analitička istraživanja socioloških fenomena i psihosocijalnih  pojava u tranzicionim postkonfliktnim područijma bivše Jugoslavije , oblast Balkan i okolina   

 

OBLAST RADA  : Prostor bivše Jugoslavije  Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija Crna Gora , Makedonija .

 

TEME :

Pratimo i istražujemo  sociološke i kulturološke teme , a ciljna grupa su :

1.   vulnerabilne grupe, marginalne grupe , interno raseljena lica, izbegla lica

2.   tranziciono siromaštvo

3.      traumatizacija i psihosocijalni pristup mentalnom zdravlju , psihološkom prevladavanju gubitaka zbog preseljenja, gubitaka najbližih , ratne traume , post-ratno siromaštvo , post-ratna stanja . 

4. Trening za trenere , konsultante , pomažuće profesije : psiholozi, sociolozi, pedagozi,   socijalni radnici, filosofi  

 

Konstruktivisticki pristup timskom radu”, bolja interpersonalna komunikacija čini efikasniji tim, sa devizom :

“Losi lideri stvaraju sledbenike Snazni lideri stvaraju lidere “

 

1@ B-Edukativne delatnosti,obuka  :                                                              

 

1)       Seminar za Psihosocijalne savetnike za traumu i PTSP, post-traumatski stresni poremećaj i posledice

2)       Seminar za socijalne veštine i umeće pregovaranja , uz primenu znanja transakcione analize i komunikacionih saznanja i tehnika

 

ITC -  Sertifikovano psihosocijalno  terapeutsko savetovalište , aplikativni , praktični rad , studio Humano Urabane mreže  

 

Psihosocijalno savetovanje za traumu i post-traumatski stresni sindrom i krize i konflikte :

 

   Anksioznost, depresija , trauma, post-apstinencijalna stanja ,

  Problemi komunikacije u porodici , radnom mestu ; 

 Rad na samopouzdanju kod takmičara i sportista , studenata ;

 Balansiranje  kriznih životnih situacija  (razvod, gubitak posla , smrtni slucaj , izbeglistvo itd.)

 

Ne raspolažemo kapacitetima za kliničko lečenje ;

 

  TSertifikovano psihosocijalno  terapeutsko savetovalište ima na raspolaganju :

1.)   psihosocijalno savetovanje i psihotrapiju za traumu i PTSP

2.)   psihoterapiju

3.)   psihijatrijske usluge

4.)   neuropsihijatrijske usluge

5.)   neurološke usluge

6.)   saveti nutricioniste (poremećaji ishrane)

Umreženi smo sa kolegama iz hitnih službi (za slucaj potrebe)

 

B- objašnjenje Edukativni Seminari :

Edukacioni seminari se odrzavaju 2 do 3 puta godisnje  .

Grupe :  16 -22 osobe (mala grupa, 8 polanika; srednja  grupe 16-22  i/ili  22 - 40 veca grupa.

C 1.) Seminar Psihosocijalne savetnike za traumu i PTSP:

Format : teorijski/didakticki deo i radionicarski deo  , 80 sati 10 modula ;

 

Koncipirano za osobe koje su direktno u pomažućim profesijama (psholozi, sociolozi, politikolozi, socijalni radnici, pedagoške struke; filozofi , lekari i druge humanistučke nauke)    

Dobrodosli su svi koji  imaju predisponiranost za samorazvoj , za rad na sebi i sposobnost koncipiranja budućeg prenošenja znanja ;

Poseban deo edukacije posvećena je “spasavanju spasioca” i sindromu sagorevanja pomazucih profesija*  .  

 

*Pomažuće profesije : psiholozi, sociolozi, politikolozi, socijalni radnici, pedagoške struke, filozofi , lekari, humanitarni aktivisti sa alternativnim edukacijama  i druge humanistučke nauke

 

Uslovi : polaznici treba da imaju završen neki  humanisticki fakultet

(psihologija, sociologija, andragogija, filosofija, medicina) ili da su studenti istih ili na  zavrsnim  godinama  ili apsolventi ; sa svakim se obavlja kratak razgovor ; daje se CV /  jedna A4 kucana strana ;  iskustvo i sertifikati civilnog sektora se izuzetno vrednuju  i dobrodosli su(potvrdjuju se preporukama ) .

Posebno nam je stalo da se koncipira mogućnost prstenastog širenja baze znanja uz dalje prenošenje istog . 

 

B 2.) Seminar za socijalne veštine i umeće pregovaranja, uz primenu tehnika i znanja transakcione analize i konstruktivistički pristup i Edukacija za umece PROFILISANJA ZAJEDNICE KROZ OSAM ASPEKATA

Format : 80h= 40 h teorije i 40 sati praktične radionice , ( deset dana) ,seminar se  uklapa u dvodnevni ritam rada – vikend (subota i nedelja=5 vikenda).

Polaznici dobijaju Sertifikat o poznavanju socijalnih veština u radu sa timovima ; praktična vrednost je velika ; za rad u malim i srednjim preduzećima , manjim i većim ekspertskim ili  , neformalnim grupama ,  sa komercijalnim firmama i nedobitnim  nevladinim org .

Pri osnivanju novih organizacija i firmi osobe koje su pohađale seminar socijalnih veština postaju uspešnije u upravljanju, u razvoju , rešavanju konflikata, širenju i umrezavanju socijalne mreže i njenom odrzanju (sustainable community) .

 Seminari su podeljeni u module (tematske celine) .Kompletan curriculum je fleksibilan i adaptibilan . Može se deliti na manje celine , prema broju polaznika , i njihovom kognitivnom i edukativnom nivou . 

Humano Urbana mreza-PSYTRACE/Coach Edu. Team  

 

Sociologija,Komunikologija,
soci.jpg
Psihoterapija,Coach

Tim Human Urban Net & Tim Psihosocijalnog Savetovalista bavi se edukativnim radom

 

A)Seminari Teorijski rad & Radionicarski rad  

Edukativne radionice jednodnevne , dvodnevne

 

Selektovanje polaznika za“Psihosocijalno savetovanje  podrazumeva :

-prijavu sa generalijama &kratkim opisom najbitnijih aktivnosti ,

-dokaze o poslednjoj akademskoj diplomi ,

-trening sertifikati (ako ih ima) ,

-preporuku profesionalaca  

 

Note: prijave , kratak CV (dve A4 strane) , kopija poslednje diplome, sertifikat/i   

mogu biti prosledjeni putem e-maila ili putem pisma .

contact : psyhosoc@yahoo.co.uk

 

B) Seminari , Trening – radionice za osnazivanje I podrsku timova, nevladinih organizacija(NVO), neprofitnih organizacija(NPO), privrednih organizacija, malih,srednjih preduzeca   

 

Trening za trenere , konsultante 

“Konstruktivisticki pristup timskom radu”,

bolja interpersonalna komunikacija ,efikasniji tim

 

“Losi lideri stvaraju sledbenike.

Snazni lideri stvaraju lidere “

 

 

 

Professional Team of Human Urban Net & Psychosocial Counseling Center provides:

A) Seminars Theory and Workshops (full length)

Educative Workshops one-day, two-day

 

Selective process for trainees for Psychosocial Counseling, as minimum:  

-Contact information, short CV with highlights activities

-Last academic diploma certification

-Training certification (if any)

- Recommendation of professional

NOTE: application, short CV (two A4 pages) and hard copy of last diploma has to be sent by e-mail or postal letter.

contact : psyhosoc @ yahoo.co.uk

 

B) Seminar workshop, empowering team and support learning process on the job, groups and subgroups, NGO, NPO, economic entrepreneur, enterprises,

Training for training, consultants:

 

“ Constructivist approach in empowering teams”,

Better interpersonal communication, and more effective teamwork

 

Bad leaders create followers.

Empowered leaders create leaders”

 

 

 

*********     ****     ****       *************         *******
  Info.  On English 

thumb.gif
two.jpg

 

 

The APEX Course =>Achieving Personal Excellecy offers the latest advancements in personal development technology, unlocking the door to unlimited human potential. This course empowers employees to be centered and more balanced throughout the business day. The tools and techniques taught in this program dramatically improve human performance in the workplace by reducing company stress, creating a greater sense of commitment and team unity, and enhancing the overall quality of life.

This course differs from most management and employee development programs because it is not based on quick-fix solutions, theoretical concepts or superficial success formulas - but rather on practical techniques that offer direct and tangible results. It enables businesses to facilitate change from within. The seminar is based on innovative breathing techniques that can permanently release stress and heighten mental clarity and awareness.

The techniques and processes taught during the seminar are easily learned and practiced, creating the sort of fundamental changes in the lives of your employees that are essential for transforming any work environment. Graduates of the course report that they experience greater focus and concentration, enhanced creativity, and improved efficiency. The course also incorporates basic principles for effective living, emphasizing essential human values that help individuals lead more fulfilling and productive lives.

Independent research studies have found that the Kriya breathing technique, and positive visualisation , the core techniques taught in the APEX course has the following significant effects:

  • Reduce levels of stress (reduces cortisol-the ‘stress hormone’)
  • Relieve depression and anxiety
  • Restore normal sleep patterns

 

 

 

 

 

 

 - Normalization of P300 Amplitude following Treatment in Dysthymia

This study showed that Kriya and practice is effective in treating mild and melancholic depression. Depressed people have a particular EEG brainwave abnormality which is measured by the P300 ERP amplitude. By day 30, there was significant relief from depression in the groups treated with SK&p, as measured by P300 amplitude and standard depression scales. When P300 was post-tested at day 90 it had returned to normal, (it was indistinguishable from normal controls) and they remained depression free.

  - Effects of  Kriya* in Dysthymic Disorders.
Depressed people have distorted dream stage EEG brainwave patterns. With practice of  Kriya and practices (related breathing practices used in conjunction with the  Kriya, the dream-stage EEG patterns significantly improved. There was a reduction in REM latency onset and an improvement in NREM stages. This study demonstrates that  Kriya & practices produce objective and beneficial biological effects.

*Kriya is particular breath rhithm discipline and body-mind respiration tool , based on large amount of fresh air .

 PSYCHOSOC COUNSILLING CENTER OFFERS THERAPEUTIC SUPPORT, PROVIDING BY TEACHER - HIGH LEVELTRAINING SKILLED--  KRIYA AND WELL BEING EDUCATION , TRAINED IN FRANCE .

Program offers self-directed exercises and opportunities to understand transpersonal development through personal experience.

We are certificated in WELLNESS COUNSELING and BODYMIND CONSCIOUSNESS explores the inter-relatedness and integration of body, mind and spieit by emphasizing the Physical , Psychological and Spiritual theories and practices which enhance well-being.

Trainees explore psychospiritual devolopment, healing arts, and traditional approaches to health and wellness.

  • Narrative deconstruction (war trauma fixation)
  • Archives of Memory
  • Deconstruction of rigid  narrative of helplessness
  • Psychology of Meditation
  • Positive Guided Visualisation  
  • Archetypes, Myths and Symbols