Humano urbana mreza

Sociopsiholosko stanje i tranzicione teme

Home
Presentation of HumanUrbanNet
TRANSACTIONAL ANALYSIS
PSYTRACE
Psychosocial ISSUE
EDUCATION
TRANSITION
ACTUALITY
LINKS
KNOWLEDGE
FACTS
Phenomena


              Gostovanje , TV Pančevo , 
     "Tranzicija , posledice i suicid "
 Izvršna direktorka Humano urbane mreže, Mr.   Evica Busarac, deo tima Psihosocijalnog  i terapijskog Savetovalista HUM'a 20.maja , u 14h bila je pozvana da učestvuje u emisiji nedeljom "Kod Stanka" , na TV Pančevo .
 
Tema : "Tranzicija , posledice i suicid ". Bilo je reci o skrivenom siromastvu  , porastu suicida, traumi otkaza , mentalnom zdravlju nacije , suicidalnom mortalitetu , o procesnom suicidu , depresiji i nezadovoljstvu , psihoterapiji , psihosocijalnom pristupu , socijalnim vestinama i asertvnom ponasanju, o ambicioznom  cilju HUM’a : kako spojiti kvalitet života u Srbiji u kojoj svi preživljavaju „od danas do danas“ .
 
Prijatno smo iznenadjeni profesionalnošću osoblja , iskustvom voditelja i urednika , atmosferom TV Pančevo . Danas , na žalost , 7 godina posle 5. oktobra TV Pančevo se ne vidi u jednom većem delu Beograda , delu Pančeva i dobrom delu juzno-banatskog regiona  .
 
Sećamo se TV Pančeva kao televizije koju smo pomno pratili tokom bombardovanja i za vreme sankcija  kada je sve bilo pod dominacijom ondasnjeg RTS-a (osim b92, sa ograničenim dometom) .
 
TV Pančevo , kao da i danas isprašta cenu istine koju su emitovali u etar u kriznim vremenima "dnevnikovih dodataka" . Nadajmo se da ćemo što pre moći da pratimo njihov program , obzirom da imaju kadar, znanje  i potencijal  za svako poštovanje .
 
Human Urban Net
Psychosocial Councelling
PSYTRACE Team
Tim Psihosocijalnog savetovališta Humano Urban Net'a 
 
 

 

dining.jpg


  
  Psycho-Social Issues  19.05.2003
 
  
 ETNOCENTRIZAM POTROŠACA I SUBJEKTIVNE NORME KAO DETERMINANTE IZBORNOG KUPOVNOG PONAŠANJA
Jedan od podrobno ispitanih i najviše istraživanih fenomena koji pokušava da otkrije poreklo, kao i da objasni fenomen negativnih stavova prema stranim (uvoznim) proizvodima je svakako potrošacki etnocentrizam, konstrukt koji su u nauku uveli Terens Šimp i Subhaš Šarma (Terence A. Shimp and Subhash Sharma, 1987) kako bi njime prezentovali ubedenja potrošaca (americkih) o (ne)prigodnosti i moralnosti kupovine proizvoda napravljenih u inostranstvu. Upravo je ovaj konstrukt, ili bolje receno koncept potrošackog etnocentrizma, jedan hvale vredan pokušaj obracanja pažnje na sociološke i socio-psihološke fenomene (na koje do sada nije obracana dovoljna pažnja u oblasti marketinga, kao i uopšte u oblasti kupovnog ponašanja), kao i pokušaj prevazilaženja jednog dubokog jaza koji onemogucava uspešno povezivanje znanja iz razlicitih oblasti u cilju bolje eksplikacije i razumevanja pojedinih fenomena sa kojima se marketinški strucnjaci i strucnjaci koji delaju u oblasti kupovnog ponašanja svakodnevno suocavaju.
Baziran na pojedinacnom uglu gledanja podržavanja domace ekonomije favorizovanjem domacih proizvoda na racun stranih, etnocentrizam potrošaca izražava želju za doprinosom ekonomskom razvoju, kao i politickom, ekonomskom i društvenom blagostanju. Šimp, Šarma i Šin (Sharma, S., Shimp, T. A., and Shin, J. , 1987) definišu etnocentrizam kao :"ubedjenja potrošaca o prigodnosti i moralnosti kupovine proizvoda napravljenih u inostranstvu". – (Shimp, Sharma & Shin- 1987).
Sa funkcionalnog stanovišta posmatrano potrošacki etnocentrizam (etnocentrizam potrošaca) individui pruža osecaj identiteta, osecanje pripadnosti, kao i razumevanje koja vrsta kupovnog ponašanja je prihvatljiva i podesna, a koja to nije za grupu kojoj individua pripada.
Etnocentricne tendencije kod potrošaca se ne razvijaju u uslovima izolacije, vec se razvijaju kao rezultat sociopsiholoških i demografskih uticaja, te je tako etnocentrizam potrošaca doveden u vezu i sa nekim socijalnopsihološkim konstruktima kao što su: otvorenost prema drugim kulturama, patriotizam, konzervativizam, vrednosna orijentacija zajedništva naspram individualnosti…
Fišbajnova teorija (Fishbein, M., 1975), predstavlja teoriju ponašanja pod voljnom kontrolom. Pošto se teorija ogranicava na pitanja izbora i odlucivanja moguce je izdvojiti pojam bihejvioralne namere. Pre svake radnje koju neka osoba preduzima postoji namera. Bihejvioralna namera može da ima razlicite nivoe specificnosti. Što je preciznija bihejvioralna namera koju merimo, verovatnije ce biti tacnije povezana sa kasnijim ponašanjem.
Istraživanje sa ciljem utvrdivanja veze izmedu potrošackog etnocentrizma, subjektivnih normi i kupovnog izbornog ponašanja izvedena je u našoj zemlji oktobra meseca ratne, 1999 godine. Kao što je vec ranije napomenuto, ovo istraživanje izvedeno je u veoma specificnim društveno- politickim okolnostima, dakle nepuna 4 meseca nakon završetka NATO- bombardovanja, kada se zemlja našla u dosta teškom položaju, kako ekonomskom tako i politickom. Interesantno je bilo proveriti cinjenicu da li ce naši ispitanici, na jednu ovakvu situaciju (bombardovanje i posledice tog bombardovanja) reagovati povecanim stepenom potrošackog etnocentrizma, jer kako nam teorija nalaže, kao i neka istraživanja (Terence A. Shimp and Subhash Sharma, 1987), povecani potrošacki etnocentrizam se javlja kao reakcija na situaciju da neka zemlja prolazi kroz težak period jer (potrošacki etnocentrizam) izražava želju za doprinosom ekonomskom razvoju, kao i politickom, ekonomskom i društvenom blagostanju sopstvene zemlje (povecan, odnosno veoma visok stepen potrošackog etnocentrizma možemo razumeti kao reakciju na opaženu pretnju blagostanju sopstvene zemlje). Sa druge strane ispitivacu je takode bilo interesantno proveriti kakva je rasprostranjenost potrošackog etnocentrizma na našem uzorku, kao i kakav je uticaj ovog konstrukta na odluku o kupovini domacih ili stranih proizvoda kada se neka osoba nade u situaciji alternativnog izbora, odnosno da li potrošacki etnocentrizam možemo pridružiti vec konvencionalnom skupu prediktora kupovnog izbornog ponašanja (kao što su recimo kvalitet proizvoda, cena…)
Kao teorijski okvir ovom istraživanju poslužila je Fišbajnova teorija kao teorija koja se ogranicava na pitanja izbora i pitanja odlucivanja. Po Fišbajnu bihejvioralna namera, koja prethodi svakoj radnji, predstavlja funkciju samo dve stvari: stavova date osobe prema odredenom ponašanju, kao i subjektivnih normi te osobe (drugim recima subjektivno videnih važnih drugih) prema ponašanju o kome je rec. Upravo Fišbajnovo shvatanje stavova približava nas opravdanosti tretiranja potrošackog etnocentrizma kao Fišbajnovog stava prema radnji, jer za razliku od teorijski prihvacenog pojma stava ( po kome su stavovi su trajne ili relativno trajne unutarlicne determinante vrednosno polarizovanog ponašanja pojedinaca u odnosu na socijalne objekte, koje su stecene kroz neposredno ili posredovano iskustvo sa tim objektima (Havelka, Kuzmanovic, Popadic, 1993.). S obzirom da su evaluativnog karaktera, odnosno da predstavljaju dispozicije za pozitivno ili negativno ocenjivanje objekata koje osoba doživljava kao licno i društveno znacajne, stavovi su kljucni deo unutarlicne strukture koja utice na oblikovanje socijalnog ponašanja ljudi. Stavovi su složene psihicke pojave koje u sebi sadrže 3 komponente: kognitivnu, emotivnu i konativnu), Fišbajn stavove posmatra, u kontekstu svoje teorije, kao sasvim specificne stavove, stavove prema radnji, a ne prema objektu radnje. Ovde je važno naglasiti tu distinkciju izmedu stava prema radnji, kao i stava prema objektu radnje ( što ustvari i podrazumevamo kada govorimo o pojmu stava). Fišbajn u daljem razmatranju svoje teorije precizira da, ako želimo da neko ponašanje predvidimo ili shvatimo, moramo uzeti u obzir stavove date osobe prema tom ponašanju (ili radnji), a ne prema objektu radnje, jer nas to može udaljiti od željenog cilja. U našem slucaju potrošacki etnocentrizam meren CET- skalom predstavlja stav prema radnji (jer meri stav prema kupovini domacih ili stranih proizvoda a ne meri stavove prema stranim odnosno domacim proizvodima, dakle meri stav prema radnji kupovanja). Drugim recima ako želimo predvideti i meriti izborno kupovno ponašanje morali bi meriti stav prema samoj radnji kupovine, a ne prema objektu koji je predmet kupovine (domaci odnosno strani proizvod). Drugacije receno ljudi sa povecanim stepenom potrošackog etnocentrizma izbegavaju da kupuju strane proizvode ne zato što su oni lošeg kvaliteta (ti ljudi prema tim proizvodima mogu gajiti pozitivne stavove), nego zato što kupovina stranih proizvoda predstavlja moralno neprihvatljivo i nepoželjno ponašanje za grupu kojoj pojedinac pripada. Sa druge strane uvodenje drugog Fišbajnovog pojma, koji on naziva subjektivne norme (potrošaca u našem slucaju) kao drugog moguceg prediktora izbornog kupovnog ponašanja svoje opravdanje nalazi u cinjenici da ljudi ponekad preduzimaju neke radnje usled velikog socijalnog pritiska koji se vrši na njih da te radnje izvrše od strane znacajnih drugih (iako mogu imati sasvim negativne stavove prema toj radnji). Statisticki znacajne korelacije dobijene u ovom istraživanju izmedu, sa jedne strane potrošackog etnocentrizma i subjektivnih normi potrošaca i sa druge strane izbornog kupovnog ponašanja opravdavaju tretiranje ove dve varijable (potrošackog etnocentrizma i subjektivnih normi potrošaca) kao mogucih prediktora kupovnog izbornog ponašanja.
Istraživanje, koje predstavlja centralnu temu ovog rada, izvedeno je, kao što je vec napomenuto više puta, oktobra meseca 1999 godine. Uzorak je cinila srednjoškolska omladina (buduci maturanti, dakle ucenici 4. razreda gimnazije iz tri srpska grada Beograd, Novi Sad i Niš, njih ukupno 188). Razlog odabira ovih gradova je u razlicitom stepenu razaranja ovih gradova tokom bombardovanja te je stoga bilo interesantno posmatrati kako ce ispitanici reagovati na tu cinjenicu (da li povecanim stepenom potrošackog etnocentrizma i preferencijom ka kupovini domacih proizvoda kao izraz podrške sopstvenoj zemlji). Glavni nalazi ovog istraživanja daju podršku ranijim istraživanjima da etnocentricniji potrošaci preferiraju domace proizvode (utvrdena statisticki znacajna korelacija izmedu potrošackog etnocentrizma i odluke o kupovini domacih proizvoda). Isto tako utvrdena, statisticki znacajna, povezanost izmedu subjektivnih normi potrošaca i odluke o kupovini opravdava tretiranje s. normi kao moguceg prediktora kupovnog izbornog ponašanja. Dalje, dobijena je i visoka povezanost izmedu potrošackog etnocentrizma i subjektivnih normi potrošaca ukazuje na znacaj podrške za održavanje (i formiranje) stavova od strane znacajnih drugih, kao i sklonosti da sopstveni stavovi budu kongruentni sa stavovima znacajnih drugih (što ukazuje na to da su i manje etnocentricnim ispitanicima veoma važni stavovi znacajnih drugih). Ovo istraživanje dalo je još neke rezultate vredne pomena. Razlika u stepenu potrošackog etnocentrizma izmedu beogradskih, niških i novosadskih ispitanika istina nije statisticki znacajna, ali se približava granici znacajnosti (p= 0,054). Veci stepen potrošackog etnocentrizma, (kao i izraženije prisustvo subjektivnih normi potrošaca) kod novosadskih ispitanika u odnosu na druge dve grupe možda bi se mogao pripisati pojacanom reakcijom novosadskih ispitanika na razaranje njihovog grada tokom bombardovanja, kao i odgovor na dosta složenu društveno- politicku situaciju u Vojvodini u tom periodu.
Jedna od glavnih karakteristika uzorka je slabo izražen potrošacki etnocentrizam (AS daleko ispod proseka), kao i izraženija tendencija ka kupovini stranih proizvoda. Ovo nisu iznenadujuci rezultati imajuci u vidu da se radi o mladim ljudima prijemcivijim za razne vrste uticaja i izloženosti globalnim sredstvima komunikacije. Ta izloženost sredstvima komunikacije u svakom slucaju dovodi do vece kulturne otvorenosti, vece prijemcivosti za uticaje sa strane, pruža mogucnost boljeg upoznavanja drugih kultura i njihovih kulturnih obrazaca, razlicitih nacina života što ce sve neminovno rezultirati «liberalnijim odnosom» prema drugima, razlicitim od sebe, stepen opažene, ugrožavajuce pretnje od strane «drugih» bice manji što sve dovodi i do slabije izraženog potrošackog etnocentrizma.
Svi ovi dobijeni rezultati mogu imati važne implikacije za dalja istraživanja. Ovo istraživanje je pokazalo je znacaj tretiranja potrošackog etnocentrizma kao potencijalno važnog prediktora kupovnog izbornog ponašanja (odnosno da se ovaj «fenomen» pridružuje skupu vec konvencionalnih prediktora kupovnog ponašanja kao što su cena, kvalitet...), kao i važnog faktora koji umnogome može uticati na kupovinu stranih proizvoda. Iz ovoga proizilazi da bi uspešne strategije, koje za cilj imaju prodor na strana tržišta, trebale pozabaviti ovim fenomenom, kao i nacinima za prevazilaženje istog.
Aleksandar Maksimovic

 

MORENO

Perhaps the most eloquent description of this process can be found in the poem by J. L. Moreno, the creator of Psychodrama.

"Hitler speaks: This is my prayer, oh God:
Give me the power to kill. Let me destroy one half of mankind and let me build the other half for the future.
It will be a healthier world, a rejuvenated world.
The world will be vastly better if only the superior will survive.
They know how to worship you.
I shall first reduce in number or destroy the lower breeds of men; the Negroes, the yellow people, the gypsies, the Jews.
Give me the power to kill the lower breeds, the eternal bastards of your creation.

He speaks: I return to you in prayer, because I am in doubt.
Give me the power to kill more.
One half of mankind is not enough. May I destroy perhaps, two thirds of it?
I know now that I must reduce in number or destroy the Slavs,
the Poles, the Czechs, the Turks and many other breeds that stand in the way of your glory.
God! Give Me the Power!

He speaks again: I turn again to you, oh God.
Again I am in doubt.
There are still more races and breeds of men who should perish from the face of the earth if the world would be after Thy image.
Give me the power to kill all who are not worthy of You.
Now I know that there are Anglo-Saxon tribes, and even Germanic tribes which should perish.
And as I look closer, oh God, there are people even in my own house; men around me who are not worthy of living.
Give me the power to destroy all of them!

He speaks once more: This is my prayer, oh God.
I return in prayer to you.
For the last time this is my prayer.
This is my last prayer:
May all beings perish.
You and I are now alone.
We share the world,
and as I think it to the end,
I could not bear a God above me.
Give me then, oh God, the power to destroy you" (Moreno. 1969)

                 Provincija (sivi oblak nad Srbijom)

 

Mislite da je lako živeti u provinciji? Svi vetrokazi miruju, vazduh je težak i lepljiv, a pod nogama, kao suve grančice, krckaju zgažene ambicije i iluzije. Bog je, svakako, znao šta radi kad je stvarao provinciju, ali toliko se može reći i za pakao

Provincija je zarđao voz, ko zna kad iskliznuo iz šina. Tračnice i pragovi su pokradeni i više se nema kud. Ostaje besomučno "kruženje istog". Uloge su odavno podeljene, glumci su omamljeni i loši, dekor amaterski sklepan, dramaturg mamurno otaljava – a vi ste prinuđeni da istu bledu izvedbu gledate svakog dana. Slaba je uteha što vas niko ne prisiljava da aplaudirate. Iole pribraniji hroničar u stanju je da pobroji galeriju likova svake palanke. Tu su: novinarski svaštoškrab, hirurg što kasapi bez anestezije, uniformisani ekspert za bodi-art pendrekom, iskušenice krevetskih inicijacija... Slede ih, kao u nekoj nadrealnoj panorami: dežurni pijanac – neostvareni pevač, mudrac u dosluhu sa onostranim, rasejani samoubica, jurodiva baba-rakijašica, nekoliko obrtnika – blagih rastvora Del Boja, mesar-stručnjak za tranžiranje i znojavi flert, nervozni stoper što kamenuje auta, gomila naduvanih klinaca rešenih da predahnu u razvoju... Sve ih spaja ista neizlečiva radoznalost koja se hrani podsmehom. Pogled u tuđi lonac je valjanija i bezbednija zanimacija nego suočenje sa sobom. Voljom oholih komšija ovde i krave prerano ispuštaju svoju plemenitu, preživarsku dušu ne dočekavši penziju (ili ludilo) poput svojih srodnica sa Zapada. Nimalo prijatno nije saznanje da kasirke volšebnim kanalima mentalnog šverca sakupljaju sve vaše pikanterije, neverstva, recke, omraze... Pri tom se češće poteže reč nego misao. Reči koje žive u provinciji su lažljive – ušećereni slatki sirup od kog i sladokusci padaju u komu. Pa se slatke reči kombinuju s gorkim (i niskim) udarcima.

Palanka voli da čoveku da novo ime, verbalnu dangu, pa da ga svakim dozivanjem ponovo licemerno upisuje u svoj kod. Nije dozvoljeno nakon predstave skinuti masku, obrisati šminku. Individualnost se ne prašta. Pod strehom kolektivne sigurnosti uvek je, tvrdi palanka, toplije.

Ako je politika generalno žena lelujavog morala, u provinciji je bezuba hitrodajka. Ovde se žustro potvrđuje teza da čovek ne može da se ostvari izvan političkog. Smarači u provinciji ne drže karirane kafanske propovedi već, pokazujući da i ništa-roba ima svoju cenu, prebivaju po televizijama i keze se s bilborda, presrećni što su, makar i uz pomoć komšija, uspeli svezati čvor na kravati. Jedina korist od njih je što svojom odvratnošću privlače višak odvratnosti običnih, potčinjenih ljudi koji tako nalaze načina da je se otarase.

Snenost provincije često strese neočekivana brutalnost – krvavi uskličnik na kraju bezlične rečenice. Tada troma zbilja ogrezne u, kako reče Branko Miljković, "nepotrebne istine i oduševljena klanja". Ali to je već neka druga priča.

Zanimljivo mesto u životu provincije ima i etnomit. Radije se iz bunara vremena zahvata ustajala kišnica mita nego sveža voda realnosti. U mitu se sve već desilo, nema straha od promena i halapljivim gutljajima se isprva utoli egzistencijalna žeđ. Palanka tako podgreva fikciju o svom značaju. A uz sigurnost predačkih bubnjeva i prosečni palanački "ni veži ni dreši" čovek stiče svoja prva svojstva.

U provinciji generacije se, kako reče I.K. "međusobno popreko gledaju, rastu nesrećne i umiru razočarane, razgovaraju samo da se ne bi shvatile", a svaka spoznaja munjevito biva ismejana. Smušeni palanački intelektualci, koji sebe tek ovlašno poznaju, često sanjaju o bekstvu iza brda u dostojniji svet. Ali "most bez obala" teško je preći. Otpadništvo je bolan i sumnjiv iskorak, a palanka presuđuje u duhu one ruske narodne "nema budale dok ne svrši škole". Pri tom, podjednako prezire i genije i ludake i često ih ume pobrkati.

Ranjeni gradić zbog svega toga u stanju je da godinama umire u agoniji. Ali, preživljava osnovni postulat palanačke luzerske filozofije: "Sve bih to mogao i ja da je pravde, poštenja, rođaka iz dijaspore, sreće i da me ne mrzi da se bakćem svim tim budalaštinama." Oportuni kodeks koji sve ravnopravno podmiruje. Provincija je naoko gostoljubiva – redovno privlači putnike iz velikih gradova kojima se pruža prilika da svoj bledi štos pretoče u događaj dana.

Palanka bi da bude centar sveta, ali i da je svet ostavi na miru. Iza brda se valja svetski haos, otvorenost, buka i bes, disonantna zbrka ideja, "muzika pakla" od kog se beži, upitanost bez gotovih odgovora. Od toga valja pobeći i palanka podiže svoju žablju nožicu na potkivanje i otpisuje taj svet, tvrdeći da je jedino ona sačuvala uspomenu na iskrene dane kad je svet još bio mlad. Palanka je negde davno krenula, otresla sa sebe štalske mirise i ruralne fascinacije ama ih nikada nije zaboravila. Zato ih je kaćiperski prekrila jakim parfemima, esencijama kiča, poslastičarskim bojama, melodramskim snovima. I ispod fraka svaki čas proviri seljački gunj, u pola reči probije prosta psovka, kraj bazena izvire štale i obori... Provincija je svet koji je ambiciozno krenuo, pa zastao na pola puta, nerazrešen – postavši zuzukava košnica kompleksa i neispunjenosti.

Sve deluje dosta crno i pitam se da li možda moja mrzovolja pribira utiske kao lažljivi trgovac trulo voće. Da li je, uopšte, moguće udahnuti vazduh u provinciji, a ne zakašljati se od razočaranja?

Izvesno je jedino da ne možemo promeniti naše palanačke naravi. Bolje onda promenimo temu razgovora.

piše: Predrag Ž. Vajagić

 

egooti..jpg

To sign up or volunteer for an event, see our "Contact Us" page.